رد کردن لینک ها

آشنایی با کارخانه

معرفی واحدهای کارخانه

آزمایشگاه ریسباف

لیست آزمایشات ریسباف

گالری رنگ و نخ

گالری رنگ و نخ

اهداف بلند مدت

طی برنامه ای بلند مدت اهدافی دارد

کارخانجات ریسباف ابریشم آرتا

مجموعه کارخانجات ریسندگی و بافندگی و رنگرزی و تکمیل و دوخت البسه در اسفند ماه 1398 با مدیریت جدید آغاز بکار نمود.
این مجموعه شامل مدرنترین ماشین آلات تروچلر و زینسر در بخش ریسندگی و همچنین مجهزترین خط تولید در بخش مرسرایزینگ نخ همراه با دولاتابی ولکمن و خط تولید مرسریزه جیگلی امکانات منحصر به فردی را در بخش ریسندگی به خود اختصاص داده. با توجه به وجود دستگاه های مدرن ما قادریم به راحتی نخ های ظریف پنبه ای مورد نیاز بازار را تامین نماییم.

مجموعـه ریسـباف ابریشـم آرتـا مجهـز بـه ماشـین آلات تروچلر و زینسـر در واحد ریسـندگی، ولکمـن در واحـد دولاتابـی و همچنین یکـی از مجهزترین خطوط تولید در واحد مرسـرایزینگ نـخ می‌باشـد. از خصوصیـات بـارز ایـن مجموعـه تولید نخ‌هـای ظریف پنبه‌ای اسـت.
عملیـات رنگـرزی و تکمیـل کارخانجـات ریسـباف بـا بهره‌گیـری از دسـتگاه‌های رنگرزی جت و اسـتنتر، کمپکـت، خـار و براش میباشـد. ریسـباف ابریشـم آرتـا بـا افتخـار در زمینـه ریسـندگی، بافندگی، رنگـرزی و دوخت البسـه در حـال تولیـد و آمـاده ارائـه خدمات می‌باشـد.